Η Chineselens Optics θα είναι ο πιο αξιόπιστος κατασκευαστής οπτικών προϊόντων σας τα επόμενα 10 χρόνια
λογότυπο Chineselens 5
σφαιρικός φακός

Spherical Lenses Manufacturer In China

As a leading manufacturer of spherical lenses in China, we offer top-quality products and excellent customer service. Our spherical lenses are available in various sizes, materials, and coatings and can be customized to meet your needs. We are dedicated to helping you find the right lens for your project and providing ongoing support throughout the life of your product. Contact us today to learn more about our offerings and how we can help you achieve your goals.

Spherical Lens Category

Spherical lenses are lenses with a spherical shape that are used in a variety of applications, including eyeglasses, cameras, and scientific instruments. There are two main types of spherical lenses: converging lenses, which are thicker at the center and thinner at the edges, and diverging lenses, which are thinner at the center and thicker at the edges. Spherical lenses can be made from various materials, including glass, plastic, and crystal, and can be coated with special materials to improve their performance and durability. The specific properties of a spherical lens, such as its shape, size, and material, determine its optical properties and how it will behave when light passes through it.

φακούς pcx
Plano convex lenses
φακούς dcx
Bi-convex lenses
φακούς pcv
Plano concave lenses
φακοί dcv
Αμφίκοιλοι φακοί
meniscus lenses
Meniscus lenses
αχρωματικοί φακοί
Achromatic lenses
custom spherical lenses

Custom Spherical Lenses

Custom spherical lenses are tailored to meet the specific requirements of a particular application. These lenses are produced in small quantities and are designed to fit into specific equipment or meet unique optical needs. They are typically manufactured using advanced techniques such as diamond turning or injection molding, which allows precise lens shape and surface finish control. If you have a specialized application requiring unique lenses, custom spherical lenses may be your solution. A skilled manufacturer can work with you to design and produce lenses that meet your exact specifications and needs.

Why choose our spherical lenses?

Quality

Our spherical lenses are crafted using the finest materials and advanced manufacturing techniques, ensuring that they meet the highest standards of performance and durability.

Προσαρμογή

We offer customizable spherical lenses, allowing you to specify the exact specifications and features you need for your application. This can be particularly useful if you have specific requirements or are working on a one-off project.

Competitive pricing

We offer competitive pricing on our spherical lenses, making it easy to find a solution that fits your budget.

Quick turnaround

Our team of experts is here to help you every step of the way, from choosing the right lens for your needs to providing ongoing support throughout the life of your product.

Εξειδικευμένη υποστήριξη

Our team of experts is here to help you every step of the way, from choosing the right lens for your needs to providing ongoing support throughout the life of your product.

Wide range of options

We offer a wide range of spherical lens options to suit a variety of applications and budgets. Whether you need a standard lens or a custom design, we have the expertise and resources to deliver the perfect solution.

Spherical Lenses Applications

Spherical lenses have a wide range of applications in various fields. In optics, they are used to focus or spread out light and are commonly found in eyeglasses, cameras, and telescopes. In the medical field, they are used in devices such as endoscopes and laser surgical instruments. They can also be used to correct vision defects in eyeglasses and contact lenses. They are used in measurement and inspection systems, lighting, and laser beam shaping in industrial settings. They are also used in scientific research and experimentation, including microscopes and spectrometers. In the military, they are used in applications such as night vision goggles and targeting systems. The specific application of a spherical lens depends on its optical properties and how it is used in a particular design or device.

 
spherical lens bulks

Συχνές Ερωτήσεις

A spherical lens is a type of lens that is shaped like a sphere and is used to focus light. The lens works by refracting, or bending, light as it passes through it. This allows the lens to focus the light onto a specific point, which can be used for a variety of purposes such as magnification, imaging, and lighting.

Spherical lenses have several advantages over other types of lenses. They are relatively inexpensive to produce and are easy to shape, making them suitable for a wide range of applications. They also have a high refractive index, which means they can bend light more effectively than other types of lenses.

Οι ασφαιρικοί φακοί χρησιμοποιούνται συνήθως σε ποικίλες εφαρμογές, όπως:

  1. Eyeglasses: Aspheric lenses are often used in eyeglasses to correct vision problems and improve visual acuity. They can be used to correct a wide range of vision problems, including astigmatism, myopia, and hyperopia.
  2. Φακοί κάμερας: Οι ασφαιρικοί φακοί χρησιμοποιούνται συνήθως σε φακούς κάμερας για τη βελτίωση της ποιότητας των εικόνων που παράγουν. Μπορούν να βοηθήσουν στη διόρθωση των οπτικών εκτροπών και στη μείωση της παραμόρφωσης, με αποτέλεσμα πιο ευκρινείς, καθαρότερες εικόνες.
  3. Laser optics: Aspheric lenses are used in laser optics to focus and shape laser beams. Because they can be designed to have a wide range of optical properties, they are useful for creating a variety of different laser beam shapes and intensities.
  4. Projection systems: Aspheric lenses are often used in projection systems, such as those used in overhead projectors and movie theaters, to focus and shape the light from the projector. This allows for a clear, sharp image to be projected onto a screen.
  5. Medical instruments: Aspheric lenses are also used in a variety of medical instruments, such as endoscopes and microscopes, to improve the quality of the images they produce. This can be particularly useful in applications where high-resolution imaging is required, such as in surgical procedures or tissue analysis.

Yes, spherical lenses are commonly used for correcting vision problems, such as nearsightedness, farsightedness, and astigmatism. They are used in eyeglasses and contact lenses to help people see more clearly.

Yes, spherical lenses can be used in 3D printing applications. They can be used to focus the laser beam that is used to melt and shape the material being printed, or to create a specific pattern of light that is used to cure the material.

Yes, spherical lenses can be coated with a variety of materials to improve their performance. Coatings can be applied to the lens surface to reduce reflection, improve transmission of light, or increase resistance to scratching or other damage. Coating materials include metals, dielectrics, and other optically transparent materials.

χρειάζεσαι μια προσφορά τώρα;

στείλτε το ερώτημά σας σήμερα

ξεκινήστε την προσαρμοσμένη προσφορά σας